تاریخ ساسانیان
14.00

مملکت داری در زمان ساسانیان

طرز اداره ی ایران اصولی بود که از قدیم باقی مانده واداراتی بود که آنها را دیوان میگفتند. در باب عده و وظایف وزارتخانه ها وادارات مختلف اطلاعاتی به ما نرسیده ولی چون خلفای بنی عباس طرز اداره ی ساسانیان را تقلید کرده اند از سبک ایشان می توان به حکومت زمان ساسانیان پی برد.

از طرف دیگر می دانیم که پادشاهان چندین مهر مختلف داشتند : یکی برای مرسالات محرمانه – دیگری برای دیوانی که مامور فرستان مرسلات بود- یکی برای مجازات ها ویکی برای پاداش ها بود... .

حکمرانان نواحی مهم

حکمران طبرستان: اسپهبد               حکمران سمرقند: اخشید                                         

حکمران فرغانه:اخشید                  حکمران تخارستان: شروین

حکمران بامیان:شیر                     حکمران اسروشنه:افشین

حکمران خلخ: جبغویه                   حکمران نیشابور:کنار

شاه ودربار

جامه شاهان ساسانی در منتهی درجه  شکوه و جلالوزیبایی بود. توفیلاک وصف دقیقی از هرمز چهارم کرده است و گوید که بر تخت شاهی نشسته بود تاج وی زر و گوهر نشان بود وو به واسطه یاقوت های درشت آن با تلاتو زمرد های درشت توام شده بود چنان که چشم راخیره میکرد. شلواری زربافت پوشیده بود که با دست بافته شده بودند وبسیار گرانبها بود و عموما جامه وی سراپاراز شکوه وجلال بود.

 

بزرگان کشور

در دوره ی اشکانی اداره کار های کشور به هفت خانواده ی مهم نماینده  نجیب زادگان ایرانی و آریایی های اصیل بودند سپرده بود. در سراسر دوره ساسانی این اصول به جا ماند وشاهان ساسانی همچنان این هفت خانواده را برتر می شمردند وتنها به جای خاندان شاهی اشکانیان خانواده ی سلطنتی خود را گذاشتند وخود نیز از مادر از نزاد اشکانی بودند.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۱ساعت 17:35  توسط محمد ع عابدی  |